VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milí přátelé německého jazyka,
právě se nacházíte na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami k prodeji mých služeb. Na webových stránkách www.michaelaskopalova.cz jste si pravděpodobně přečetli podrobnosti o vámi vybrané službě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici předtím, než kliknete na objednávací tlačítko na objednávkové stránce dané webové stránky, příp. před sjednáním skype výuky. Před vlastní objednávkou elektronických služeb zaškrtáváte políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“, při objednávce skypových lekcí projevujete souhlas v rámci e-mailové dohody, proto vám doporučuji se s těmito podmínkami seznámit. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Mgr. Michaela Nofftz (roz. Skopalová)
IČ: 21067660
Sídlo: Sovadina 23, 76861 Bystřice pod Hostýnem.
Neplátce DPH.

Telefon: +4915785833596 nebo +420735307287
E-mail: misa@michaelaskopalova.cz 
Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.
V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Michaela Nofftz, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího http://michaelaskopalova.cz/ nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících (zákazníka) a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.michaelaskopalova.cz

2. Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena jsou  uvedeny na stránkách jednotlivých elektronických služeb. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, možnostech platby. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby (nikoliv až po potvrzení objednávky). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky ke skype výuce je dodání fakturačních údajů (adresa kupujícího a počet smluvených lekcí výuky) prodávajícímu.

2.4 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce (dle přání kupujícího je možné uzavřít smlouvu na výuku němčiny i v jazyce německém). Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí německého jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

3. Cena, daňový doklad, multilicence

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající je plátcem DPH.

3.3 Multilicence: V případě, že kupující objednává produkty pro školu, firmu, učitele a jiné organizace, je nutno zvolit v objednávkovém formuláři možnost zakoupení produktu s multilicencí. Zákon o autorských právech neumožňuje elektronické produkty kopírovat a šířit bez této licence a e-produkt je z právního hlediska považován za software. Jeho šíření je na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence kupujícímu nabízí neomezené šíření produktů prodávajícího mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktu školou, firmou nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, bude po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy).

4. Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet Michaely Nofftz

4.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

4.3. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Způsob dodání

5.1. Při koupi jazykových služeb bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

5.2. Elektronické materiály jsou odesílány do 3 pracovních dnů po připsání platby. Po dodání materiálů je kupující povinnen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistí-li kupující nedostatky nebo vady, je povinnen kontaktovat prodávajícho, aby mohl provést nápravu.

5.3. Tištěná cvičebnice bude odeslána do 7 dnů ode dne připsání platby na účet prodávajího.

5.4. Skype výuka je poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodne lektor s kupujícím. Nedohodne-li se lektor s kupujícím na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.5. Při organizaci náhradních lekcí je třeba brát zřetel na časové možnosti lektora a je třeba počítat s tím, že náhradní lekce mohou proběhnout v jiných časech a dnech, než probíhá běžná lekce německého jazyka, a to včetně víkendu. Pokud se kupující na řádnou či náhradní lekci nedostaví v dohodnutém termínu a nedá vědět lektorovi minimálně 24 hodin předem o plánované absenci, lekce propadá a je pokládána za odučenou. 

5.6. Kupující může během předplaceného období lekcí německého jazyka na lekcích chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, lekce německého jazyka automaticky propadá a je pokládána za odučenou. Pokud se kupující nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce německého jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou. 

5.7. Zakoupené lekce německého jazyka stejně tak jazykové konzultace jsou nevratné a jejich platnost je 6 měsíců.

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online kurzy, knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření, kopírování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

7.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

 • Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu této služby (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Formulář musí zákazník odeslat emailem na misa@michaelaskopalova.cz spolu s uvedením jména a objednané služby.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: misa@michaelaskopalova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

7.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (a v případě online kurzu znemožnit přístup do členské sekce), pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
 • nerespektování multilicence při objednávce na školu či jinou instituci (viz čl. 3.3. VOP)
 • kopírování a šíření placeného obsahu třetím stranám (viz čl. 6.2. VOP)

7.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce online kurzu.

 7.5. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na misa@michaelaskopalova.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8. Odpovědnost

8.1 Odpovědnost za obsah webu: Veškeré texty na webu www.michaelaskopalova.cz jsou duševním vlastnictvím Michaely Nofftz. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9 Ochrana osobních údajů

9.1. Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.3. Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnosta aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

9.4. Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na http://michaelaskopalova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

9.5. Kupující, prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

10. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://michaelaskopalova.cz/ , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://michaelaskopalova.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.