VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Milí přátelé německého jazyka,
právě se nacházíte na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých služeb, tj. skype výuky němčiny, Cvičebnici či Souboru her. Na webových stránkách www.michaelaskopalova.cz jste si pravděpodobně přečetli podrobnosti o vámi vybrané službě. Tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici předtím, než kliknete na objednávací tlačítko na objednávkové stránce dané webové stránky. Před vlastní objednávkou mých elektronických služeb zaškrtáváte políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“, při objednávce skypových lekcí projevujete souhlas v rámci e-mailové dohody, proto vám doporučuji se s těmito podmínkami seznámit. 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro služby prodávajícího, kterým je Michaela Skopalová, Äußere Badstraße 16, 95448 Bayreuth, telefon: +4915785833596, e-mail: misa@michaelaskopalova.cz, IČ: 208/274/80437 (DE), DIČ: DE314992230 uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího http://michaelaskopalova.cz/ nebo prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba. V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

2. Objednávka

2.1 Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena jsou  uvedeny na stránkách jednotlivých elektronických služeb, ceník výuky němčiny pak na http://michaelaskopalova.cz/pravidla-a-cena-vyuky/ Cena je dále vždy uvedena i na faktuře. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Objednávka jazykových služeb vždy obsahuje informace o zákazníkovi, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, možnostech platby. Jsou přijímány platby pouze bankovním převodem.

2.3 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká zadáním objednávky na jazykové služby. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné objednávky ke skype výuce je dodání fakturačních údajů (adresa, příp. počet smluvených lekcí výuky) prodávajícímu.

2.5 Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce (dle přání kupujícího je možné uzavřít smlouvu na výuku němčiny i v jazyce německém). Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7 Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu, kterou si zákazník objednal a zákazník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat službu je prodávající zbaven v případě plně obsazené kapacity lekcí německého jazyka, o čemž bude zákazník předem informován.

3. Kupní cena, daňový doklad

3.1 Cena produktů, zboží a služeb je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je vždy uvedena i na faktuře.

3.2 Faktura: Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi fakturu, kterou mu odešle do jeho emailové schránky a která po zaplacení slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající je plátcem DPH.

3.3 Multilicence: V případě, že objednáváte mé produkty pro školy, firmy, učitele a jiné organizace, je nutno v objednávkovém formuláři možnost zakoupení produktu s multilicencí. Proč? Protože zákon o autorských právech neumožňuje elektronické produkty kopírovat a šířit bez této licence. E-produkt je z právního hlediska považován za software, a proto je jeho šíření na rozdíl od tištěné knihy nelegální. Multilicence vám nabízí neomezené šíření mých produktů mezi pracovníky školy (firmy) výhradně pro potřebu vaší školy, firmy, organizace a jejích žáků. V případě objednání e-produktů školu, firmu nebo učitelem bez multilicence bude objednávka automaticky stornována. Pokud kupující již pošle prodávajícímu platbu za produkt bez multilicence na účet, po domluvě mezi kupujícím a prodávajícím bude vystavena doplatková faktura na rozdíl ceny za multilicenci, nebo budou kupujícímu vráceny peníze (viz níže odstoupení od smlouvy). V případě, že kupující ještě fakturu bez multilicence neuhradil, vybere v objednávkovém formuláři možnost zakoupit produkt s multilicencí.

4. Způsob a forma platby

4.1 Způsob a možnosti platby: bankovním převodem na účet Michaely Skopalové

4.3 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

5. Způsob dodání 

5.1. Při koupi jazykových služeb bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

5.2. Elektronické materiály budou dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na účet. Po dodání materiálů si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu. Zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5.3. Skype výuka bude poskytnuta v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. Nedohodneme-li se na termínu, má kupující i prodávající právo od smlouvy odstoupit.

5.4. Vzdělávací materiály a informace: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí skype lekci jsou určeny pouze pro účely výuky jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Prodávající i lektor účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání služby a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • Nejpozději 14. den po převzetí služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
  • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
    1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
    2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
    3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu této služby (*)
    4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
    5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
    6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
    7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
    8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
  • Formulář musí spotřebitel odeslat emailem na misa@michaelaskopalova.cz spolu s uvedením jména a objednané služby.
  • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: misa@michaelaskopalova.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně produktu (v případě storna na nevyužité lekce němčiny mínus částka za již vychozené lekce). Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 7 dnů po době splatnosti
  • nerespektování multilicence při objednávce na školu či jinou instituci

7. Absence na lekcích německého jazyka

7.1 Kupující může během předplaceného období lekcí německého jazyka chybět, avšak je povinen tuto skutečnost oznámit minimálně 24 hodin před další smluvenou lekcí prostřednictvím emailu či telefonního kontaktu. Pokud tak kupující neučiní, lekce německého jazyka automaticky propadá a je pokládána za odučenou. Pokud se kupující nedostaví na výuku do 15 minut od smluveného začátku lekce německého jazyka, lekce automaticky propadá a je pokládána za odučenou. Pokud dojde z důvodu nemoci či kvůli jiným závažným nepředvídatelným událostem během předplaceného období k absenci prodávajícího na lekci německého jazyka, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován (může se tak stát v intervalu kratším než 24 hodin před další smluvenou lekcí). Taková lekce není fakturována a je domluvena náhradní lekce. 

7.2. Při organizaci náhradních lekcí je třeba brát zřetel na časové možnosti prodávajícího a je třeba počítat s tím, že náhradní lekce mohou proběhnout v jiných časech a dnech, než probíhá běžná lekce německého jazyka, a to včetně víkendu. Pokud se kupující na řádnou či náhradní lekci nedostaví v dohodnutém termínu a nedá vědět prodávajícímu minimálně 24 hodin předem o plánované absenci, lekce propadá a je pokládána za odučenou.

7.3. Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na misa@michaelaskopalova.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, kupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. 

8. Odpovědnost

8.1 Odpovědnost za obsah webu: Veškeré texty na webu www.michaelaskopalova.cz jsou duševním vlastnictvím Michaely Skopalové. Jejich kopírování bez souhlasu a uvedení autorky může být stíháno.

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje nutné k fakturaci jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

9.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.3 Na požádání vám dle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnosta aktuálnost údajů byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání budou opraveny.

9.4 Přesné znění ochrany osobních údajů najdete na http://michaelaskopalova.cz/ochrana-osobnich-udaju/

10. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://michaelaskopalova.cz/ , popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://michaelaskopalova.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

11. Závěrečná ustanovení

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.